Skulle du ønske at du hadde en advokat? Få gratis juridisk hjelp hos Ung Rettshjelp!

Du skulle kanskje ønske at du kunne få svar på spørsmål om «Er det lov?!». Dette kan Ung Rettshjelp hjelpe deg med helt gratis! Få svar på spørsmål om rettighetene dine.

 

Skrevet av: Ung Rettshjelp

Hva med skeives rettigheter?

 

Vi i Ung rettshjelp tilbyr gratis rettshjelp til alle under 25 år. Vi ønsker å gi alle barn og unge som har spørsmål om sine rettigheter hjelp gjennom veiledning, representasjon, henvisning og gjennom rettighetsinformasjon. Mange unge har ikke nødvendigvis kunnskap om rettighetene sine, og uten denne kunnskapen kan man risikere at man ikke får den hjelpen man har behov for. 

 

Derfor er skeives rettigheter ekstra viktige å beskytte

Skeive har selvsagt de sammen rettighetene som alle andre, men kan oppleve at deres rettigheter i større grad blir krenket på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttykk eller kjønnsidentitet. Ofte vil derfor skeive være en særlig sårbar gruppe, som er mer utsatt for rettighetskrenkelser enn andre. Det er derfor viktig for oss å gi skeive god rettshjelp der den enkelte i møte med oss opplever at man blir hørt og får den hjelpen man trenger. For eksempel vil skeive i større grad kunne oppleve diskriminering i arbeidslivet eller når man skal leie bolig. Det er også flere som opplever å bli utsatt for trakassering på skolen på grunn av kjønn og seksualitet, eller at man ikke får den helsehjelpen man faktisk har rett på. Dersom du opplever at du har blitt utsatt for denne type urett eller har andre rettslige spørsmål, kan vi hjelpe deg med saken.  

 

Dette skjer med saken din

Vi har selvsagt taushetsplikt, og du skal være trygg på at ingenting av det du forteller til oss kommer videre. Når du melder inn en sak til oss, enten gjennom nettskjema, i våre lokaler, eller på telefon, vil vi først at du forteller oss om hva saken dreier seg om. Dersom du samtykker til det, registrerer vi saken hos oss og fordeler den til en saksbehandler som

tar kontakt innen 10 dager. Saksbehandleren vil deretter sammen med deg ta en vurdering av om vi kan veilede om hva dine rettigheter er i saken, og hva du bør foreta deg videre, eventuelt kan vi skrive klager eller henvendelser til de det gjelder på dine vegne, og da trenger vi fullmakt fra deg. I enkelte saker ser vi at det er andre som enten har mer spisskompetanse på område, eller at saken i hovedsak ikke er rettslig, og vi vil da henvise til andre som vi mener vil kunne hjelpe deg bedre. 

 

Hils på oss på Pride!

Uansett er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss! Vi har også stand på Pride i år, og du finner oss i parken onsdag, torsdag og fredag mellom 15.00 -18.00. Kom innom og hør mer om oss. 

Eksempler på saker vi får:

 

Jeg får ikke riktig lønn

Vi får inn en del saker som gjelder arbeidsrett, og ser blant annet at en del uerfarne, unge mennesker eksempelvis opplever at de ikke får utbetalt den lønnen de har krav på. For eksempel har vi saker der arbeidsgiver ikke har betalt ut feriepenger fordi man har inkludert dette i den ordinære lønnen. I en slik sak kan vi hjelpe til med å skrive et krav til arbeidsgiver der vi ber om at klienten får utbetalt feriepenger i henhold til arbeidsmiljøloven. Dersom arbeidsgiver motsetter seg å betale, kan vi bistå med å skrive en klage til forliksrådet. 

 

Jeg blir mobbet på skolen

Vi har flere eksempler på skolesaker der elever opplever at de blir mobbet, og skolen ikke iverksetter nødvendige tiltak. I disse sakene kan vi veilede deg om hva du bør gjøre, eventuelt henvende oss til skolen på dine vegne, eller skrive en klage til Statsforvalter. 

 

Jeg leier og har problemer med utleieren min

Vi har også en stor pågang når det gjelder husleiesaker. Her ser vi blant annet ofte at utleiere ikke oppretter særskilt depositumskonto som er et krav etter husleieloven, eller at våre klienter opplever at det fukt og mugg i leiligheten og at de derfor ikke lenger kan bo der. I disse sakene kan vi veilede om hvordan man bør ta saken videre med utleier, eventuelt skrive et brev på deres vegne der vi for eksempel mener at boligen har en mangel og kreve prisavslag i leien. Vi kan også be om at depositumspengene settes på egen konto. Dersom utleier motsetter seg kravet, kan vi bistå med å sende klage til Husleietvistutvalget. 

 

Jeg blir diskriminert

Vi tar også saker som gjelder diskriminering. Dette kan gjelde både arbeidsrettslige saker som at man opplever at man ikke får en jobb på grunn av kjønnsuttrykk, eller at utleier ikke vil leie ut til deg. Vi kan også bistå i saker som gjelder diskriminering i helsevesenet, herunder transpersoners rett til behandling og spørsmål om denne

 retten kan være krenket på bakgrunn av kjønnsidentitet. Her kan vi bistå med å klage til den offentlige instansen man mener har utsatt en for krenkelsen, eller vi kan bistå med å klage inn for likestillings- og diskrimineringsombudet. 

 

Nettsiden til Ung Rettshjelp finner du her.

 

Masse lykke til!