Informasjonssenter i Oslo

for deg mellom 13 og 27 år

Oppsigelse

Enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier så burde du vite dine rettigheter ved en eventuell oppsigelse.

Regler for leietager

Oppsigelsestid skal stå i kontrakten. Vanligvis er det to eller tre måneder. Hvis du sier opp fra den 10. eller 25. en måned, gjelder oppsigelsen fra den 1. neste måned. Oppsigelsestiden bruker å være gjensidig slik at de samme to eller tre månedene gjelder for utleier også. Hvis kontrakten din er tidsbestemt kan du ikke si opp leiligheten før det avtalte opphørstidspunktet. En leieavtale som er inngått for bestemt tid (tidsbestemt), opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid.

Hvis opphørstidspunktet ikke er fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt.

Regler for utleier

  • Utleier må ha saklig grunn for å si opp leieforholdet (jfr husleielovens § 9-5). Som saklig grunn regnes bl.a. at utleier selv skal bruke boligen, at boligen skal rives, bygges om eller at leietakeren misligholder leieavtalen.
  • Det stilles strenge formkrav til utleiers oppsigelse (jfr. husleielovens § 9-7)
  • Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet.
  • Det skal opplyses om at leier kan protestere skriftlig på oppsigelsen innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Det skal opplyses om at leieren uten å protestere taper retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven, og at utleier i så fall kan kreve tvangsfravikelse via namsmannen.
  • En oppsigelse som ikke tilfredsstiller disse formkravene, er ugyldig og leier behøver ikke innrette seg etter den.

Hvis huseieren bryter vesentlige regler for standard på boligen (for eksempel brudd på brannforskrifter, soppskader osv.) eller hvis utleier ikke retter opp alvorlige mangler etter gjentatte reklamasjoner fra deg, har du rett til å heve avtalen.

Mislighold og utkastelse

Utleier kan si opp leieavtalen med deg dersom du har brutt visse regler. Oppsigelsen skal være skriftlig, inneholde en begrunnelse og opplyse om at du kan protestere skriftlig innen én måned.

Leieavtalen kan bli sagt opp dersom du:

  • ikke betaler husleie som avtalt.
  • etter skriftlig advarsel ikke vedlikeholder det du skal eller er til alvorlig skade for utleieren, eiendommen eller øvrige beboere.
  • lar andre bo i leiligheten uten at det er avtalt.
  • bruker boligen til annet enn avtalt.

Du skal ha skriftlig advarsel om det på forhånd, slik at du har muligheten til å rette det opp. Hvis du etter en advarsel har bedret det eier har klaget på, kan ikke eier kaste deg ut. (jfr § 9-9 i husleieloven)

Klage

Skal du protestere bør du gjøre det skriftlig.

Hvis du protesterer, må utleier reise rettssak mot deg innen 3 måneder, og en rettssak om oppsigelse tar gjerne minst et halvt år. Ved grovt brudd på leiekontrakten kan utleier heve leieavtalen og kreve at du flytter straks.  Men utleier må først sende varsel. Hvis du ikke har flyttet innen 14 dager, kan saken bringes inn for namsmannen eller namsretten.

Hvis du ikke betaler leien, kan du også bli kastet ut. Men også her har du krav på 14 dagers varsel. Hvis du da betaler innen de 14 dagene, kommer saken ikke inn for namsmannen. Dersom saken din er brakt inn for namsmyndighetene, skal du få en frist på 14 dager til å uttale deg om saken. Om du ikke uttaler deg, eller har noe relevant å komme med, kan utkastelsesdato fastsettes. Namsmannens behandlingstid er cirka 5-6 uker.

Kun Namsmannen kan kaste deg ut. Om huseier stenger deg ute, er dette ulovlig. Du kan da få namsretten til å gi deg tilbake leieforholdet.

Får du varsel om utkastelse gjelder det å handle raskt!

Kontakt Barnas jurist eller JussBuss for gratis hjelp i slike saker.

Visning

Visning betyr at du inviteres til å se på boligen og at utleier samtidig får møte deg. Det kan være mange interesserte leietakere på visning samtidig

Husleie

Det finnes ingen satser på hva man kan ta i husleie. Men ifølge husleieloven kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som er vanlig leie for tilsvarende bolig.

Rettigheter

Visste du at det er ditt ansvar å vedlikeholde dørlåsene i leiligheten? Her kan du lese hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker.

Oppsigelse

Enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier så burde du vite dine rettigheter ved en eventuell oppsigelse.

Kjøpe bolig

Selv om det er dyrt å kjøpe, lønner det seg ofte i det lange løp. Før du begynner å lete må du selvfølgelig finne ut om du faktisk har råd til å kjøpe.

Ordforklaring

Når du skal flytte hjemmefra eller kjøpe bolig vil du møte på mange nye ord og uttrykk. Her finner du forklaringen på noen av dem.

Bostedsløs

Dette er informasjon for deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post

Click here to add your own text