Oppsigelse

Enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier så burde du vite hva dine rettigheter er ved en eventuell oppsigelse av leieforholdet.

Får du varsel om utkastelse? Da gjelder det å handle raskt. Les mer om dette nederst på siden. 

Kontakt Barnas jurist eller JussBuss for gratis hjelp i slike saker.

Spør meg!

Drop-in og timeavtale

Emilie
emilie@ung.info
24 14 98 20

Regler for leietaker ved oppsigelse av leieforholdet

Oppsigelsestid skal stå i kontrakten. Vanligvis er det to eller tre måneder. Hvis du sier opp fra den 10. eller 25. en måned, gjelder oppsigelsen fra den 1. neste måned. Oppsigelsestiden bruker å være gjensidig slik at de samme to eller tre månedene gjelder for utleier også. Hvis kontrakten din er tidsbestemt kan du ikke si opp leiligheten før det avtalte opphørstidspunktet. En leieavtale som er inngått for bestemt tid (tidsbestemt), opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid.

Hvis opphørstidspunktet ikke er fastsatt i leieavtalen, er den tidsubestemt.

bolig

Regler for utleier ved oppsigelse av leieforholdet

  • Utleier må ha saklig grunn for oppsigelse av  leieforholdet (jfr husleielovens § 9-5). Som saklig grunn regnes bl.a. at utleier selv skal bruke boligen, at boligen skal rives, bygges om eller at leietakeren misligholder leieavtalen.
  • Det stilles strenge formkrav til utleiers oppsigelse (jfr. husleielovens § 9-7)
  • Oppsigelsen skal være skriftlig og begrunnet.
  • Det skal opplyses om at leier kan protestere skriftlig på oppsigelsen innen én måned etter at oppsigelsen er mottatt.
  • Det skal opplyses om at leieren uten å protestere taper retten til å hevde at oppsigelsen er i strid med loven, og at utleier i så fall kan kreve tvangsfravikelse via namsmannen.
  • En oppsigelse som ikke tilfredsstiller disse formkravene, er ugyldig og leier behøver ikke innrette seg etter den.

Hvis huseieren bryter vesentlige regler for standard på boligen (for eksempel brudd på brannforskrifter, soppskader osv.) eller hvis utleier ikke retter opp alvorlige mangler etter gjentatte reklamasjoner fra deg, har du rett til å heve avtalen.

Mislighold og utkastelse

Utleier kan si opp leieavtalen med deg dersom du har brutt visse regler. Oppsigelsen skal være skriftlig, inneholde en begrunnelse og opplyse om at du kan protestere skriftlig innen én måned.

Leieavtalen kan bli sagt opp dersom du:

  • ikke betaler husleie som avtalt.
  • etter skriftlig advarsel ikke vedlikeholder det du skal eller er til alvorlig skade for utleieren, eiendommen eller øvrige beboere.
  • lar andre bo i leiligheten uten at det er avtalt.
  • bruker boligen til annet enn avtalt.

Du skal ha skriftlig advarsel om det på forhånd, slik at du har muligheten til å rette det opp. Hvis du etter en advarsel har bedret det eier har klaget på, kan ikke eier kaste deg ut. (jfr § 9-9 i husleieloven)

Du kan klage på en oppsigelse

Skal du protestere bør du gjøre det skriftlig.

Hvis du protesterer, må utleier reise rettssak mot deg innen 3 måneder, og en rettssak om oppsigelse tar gjerne minst et halvt år. Ved grovt brudd på leiekontrakten kan utleier heve leieavtalen og kreve at du flytter straks.  Men utleier må først sende varsel. Hvis du ikke har flyttet innen 14 dager, kan saken bringes inn for namsmannen eller namsretten.

Hvis du ikke betaler leien, kan du også bli kastet ut. Men også her har du krav på 14 dagers varsel. Hvis du da betaler innen de 14 dagene, kommer saken ikke inn for namsmannen. Dersom saken din er brakt inn for namsmyndighetene, skal du få en frist på 14 dager til å uttale deg om saken. Om du ikke uttaler deg, eller har noe relevant å komme med, kan utkastelsesdato fastsettes. Namsmannens behandlingstid er cirka 5-6 uker.

Kun Namsmannen kan kaste deg ut. Om huseier stenger deg ute, er dette ulovlig. Du kan da få namsretten til å gi deg tilbake leieforholdet.

Får du varsel om utkastelse gjelder det å handle raskt!

Kontakt Barnas jurist eller JussBuss for gratis hjelp i slike saker.

finn jobb

Har du flere spørsmål om bolig?

VISNING

Hva er viktig å tenke på når man skal på visning? Her finner du noen gode tips.

HUSLEIE OG KONTRAKT

Hvor mye er det vanlig å betale i husleie? Det finnes ikke faste satser, men husleieloven sier noe om hva som er vanlig.

RETTIGHETER

Usikker på hva som er ditt eller huseiers ansvar og plikter? Heldigvis finnes det er lovverk man kan forholde seg til.

OPPSIGELSE

Husk at du har mange rettigheter enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier.

KJØPE BOLIG

Hva skal til for å kjøpe egen bolig? Hvis du sparer penger kan du etterhvert få råd til å kjøpe egen bolig.

BOSTEDSLØS

Til deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.