Informasjonssenter i Oslo

for deg mellom 13 og 27 år

Ordforklaring

Adkomstdokumenter

Dokumenter som gir rettigheter til en bolig. Låner du penger, krever långiveren som regel å få beholde adkomstdokumentene til lånet er nedbetalt.

Aksjebrev

Et verdipapir som viser at innehaveren har en andel i aksjeselskap, med de rettigheter og plikter som detter innbærer.

Andelsobligasjon

Et gjeldsbrev som er utstedt av borettslaget til andelseieren. Dette er igjen knyttet til en fellesobligasjon som tilsvarer summen av alle innskuddene.

Annuitetslån

Et lån der terminbeløpet er like stort i hele låneperioden. I begynnelsen er avdragsandelen liten. Den øker etter hvert mens rentene blir mindre. Det vil si at man i begynnelsen betaler mest renter, og mot slutten mest avdrag.

Betalingsklausul

En bestemmelse i avtalene om hvordan betalingen skal skje.

BOA/P-ROM

Primærrom. P-ROM er den viktige delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. Altså de rommene man bruker og bor i. (Tidligere brukte man BOA som arealbegrep ved taksering og nå brukes P-rom.)

BRA

Bruksareal er boligens boareal pluss andre tilgjengelige rom som bod, kjølerom, etc. Leilighetens areal målt fra innervegg til innervegg.

BTA

Bruttoareal er hele boligens areal målt fra yttervegg til yttervegg. Veranda, terrasse og fellesrom som for eksempel trappeoppgang regnes ikke med.

Depositum

Penger som stilles som sikkerhet for at en avtale skal holdes.

Fast rente

Betyr at renten på et lån er fast for en gitt periode. Denne perioden kalles bindingstid, og varierer i ulike tilfeller.

Festekontrakt

En kontrakt som inneholder avtale om retten til å leie en tomt.

Finansieringsbevis

En rente som følger det generelle rentenivået i landet.

Forvalte

Å utføre juridiske, økonomiske og tekniske oppgaver for en bestemt oppdragsgiver, etter nærmere avtale.

Grunnboken

Et offentlig register som sorenskriverkontoret/byretten holder orden på. Inneholder alle tinglysninger av dokumenter på alle faste eiendommer.

Gårdsnummer/bruksnummer/seksjonsnummer (gnr./bnr./snr.)

Et registreringssystem for grunneiendommer. Gårdsnummer betegner den opprinnelige gård, og grunnummer de enkelte deler som denne er stykket opp i.

Heftelse

En forpliktelse som følger med en eiendom., og som innskrenker kjøperens råderett. Forpliktelsen kan være både positiv og negativ.

Ihendehaverobligasjon

Et verdipapir med en skriftlig erklæring fra utstederen om å skylde penger til den som har obligasjonene “i hende”.

Kausjon

At en eller flere personer (kausjonister) påtar seg å stå ansvarlig for en annens gjeldsforpliktelser, i tilfelle den som skylder pengene ikke kan betale.

Konsesjon

En tillatelse fra offentlig myndighet. Hvis en eiendom er konsesjonspliktig betyr det for eksempel at eiendommen skal drives på en bestemt måte, og du må ha myndighetenes tillatelse for å kjøpe den.

Kreditorinstitusjoner

Et foretak som låner ut penger til bedrifter og privatpersoner.

Lånetakst

Den verdien låneinstitusjon legger til grunn ved sikkerhetsetablering eller pantsetting.

Misligholdebeføyelser

Er for eksempel krav om prisavslag, heving av kjøp, bytte eller omlevering.

Målebrev

Et dokument som angir nøyaktige grenser for grunneiendom eller festegrunn. Et målebrev skal alltid være undertegnet av oppmålingsmyndighetene og tinglyst.

Namsmannen

Namsmannen behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. I de fleste kommuner er det lensmannen som fungerer som namsmann.

Pant

En sikkerhet for at et lån blir betalt tilbake. Pant kan tas i fast eiendom, i verdigjenstander eller verdipapirer.

Panteobligasjon

Et dokument som inneholder en skriftlig erklæring om at man skylder penger, og at man til sikkerhet for gjelden stiller fast eiendom som pant.

Prioritet

Betyr fortrinnsrett. Pantelån ytes som første -, andre -, og av og til tredje prioritetslån. At et lån har førsteprioritet betyr at dette lånet skal dekkes før noe annet lån dersom for eksempel låntakeren går konkurs og eiendommen må tvangsselges.

Prisantydning

Den prisen selger og eiendomsmegler er enige om at eiendommen /boligen skal frembys for på markedet. Bud kan mottas både over og under dette beløpet.

Prisforlangende

Et tilbud fra selger. Den som først byr prisforlangende får ofte kjøpt eiendommen.

Prisvurdering

Den prisen eiendomsmegler mener eiendommen kan selges for i markedet.

Prospekt

Det samme som en salgsoppgave, og er en beskrivelse av en eiendom og dens bolig.

Serielån

Et lån hvor avdragene er like store i hele låneperioden, mens rentene blir mindre, slik at man betaler mest i begynnelsen og mindre etter hvert.

Skjøte

Et dokument som kjøper av fast eiendom mottar fra selger som bevis for å ha overtatt eiendommen.

Skyldfordelingsforretning

Et gammelt dokument som forteller at en eiendom er utskilt fra en annen.

Startlån (tidligere etableringslån)

Et lån som gis av bydelen du bor i til førstegangsboligkjøpere som ikke får lån av banken.

Tilstandsrapport

En rapport som sier noe om boligens tekniske standard.

Tinglysning

Registrering av skjøter, avtaler, og lignende som angår fast eiendom, i et offentlig register, med sikte på å bekjentgjøre forholdet og gi det rettsvern for ettertiden.

Utnyttelsesgrad

Angir forholdet mellom antall kvadratmeter bebyggelse og antall kvadratmeter tomt. Utnyttelsesgraden beskriver dermed hvor tett et område er bebygd eller kan bebygges.

Verditakst

Prisen takstmannen mener er oppnåelig i markedet.

Visning

Visning betyr at du inviteres til å se på boligen og at utleier samtidig får møte deg. Det kan være mange interesserte leietakere på visning samtidig.

Husleie

Det finnes ingen satser på hva man kan ta i husleie. Men ifølge husleieloven kan det ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som er vanlig leie for tilsvarende bolig.

Rettigheter

Visste du at det er ditt ansvar å vedlikeholde dørlåsene i leiligheten? Her kan du lese hvilke rettigheter og plikter du har som leietaker.

Oppsigelse

Enten du har funnet deg ny leilighet eller har problemer med utleier så burde du vite dine rettigheter ved en eventuell oppsigelse.

Kjøpe bolig

Selv om det er dyrt å kjøpe, lønner det seg ofte i det lange løp. Før du begynner å lete må du selvfølgelig finne ut om du faktisk har råd til å kjøpe.

Ordforklaring

Når du skal flytte hjemmefra eller kjøpe bolig vil du møte på mange nye ord og uttrykk. Her finner du forklaringen på noen av dem.

Bostedsløs

Dette er informasjon for deg som har blitt kastet ut av hjemmet ditt eller er i en situasjon hvor du ikke har noe sted å sove og har akutt behov for hjelp.

Kontakt oss

Vi holder til i Møllergata 3 og tar imot alle henvendelser, enten det er ønske om veiledning, kurs, spørsmål på våre områder (jobb, bolig osv.) eller du bare vil plukke med deg noen brosjyrer.

Kom innom, spør oss om alt!

Åpningstider

Mandag – fredag: 11:00 – 17:00

Lørdag: 12:00 – 17:00

Send en e-post